איך א��ם יכולים לעזור?

אם אתם מ��ח����ר����ם ������ר������י��נו���������������������������������������������������� שכ��������������ן, ������נחנ������ צרי������ים ��ת עז����כם. יש הרבה מה לעשות, ו��ם עזרה ����טנה, כמו חיבור ��אדם מתאים, הפצת מידע לחב��ים ��פייסב����ק, או תירגום ע��וד אחד, יכ��לים מאוד לע������ר. ל���� צריכים כי����ורים מיוח��ים, מה שאתם כבר יודעים יכול לעזור לנו מא��ד. הנה ��מה דר������ בהן תוכ��ו ��השתתף ולעזו��. אנא פנו אלינו לפרטים נוספים.

ליזום מפג��

יש ����בה פעילויות שנ������תן לעשות ב������פגש, כל אחד לפי תחומי העניין שלו. קח���� יוזמה ו��יזמו מפגש ��זה, ��ת����דיעו ע�� כך בק��וצה בפי����ס������ו���� ��ו ������גוגלגרופ. ני��ן ������������רג���� מ��������ג������ ����������וץ ������מו ��פאר����, א�� בבית ������������������������������פה שק������, בב������������ת פר����������, ��������������ש גם ������������ה מ����ומ��ת שאנ��נו מכי��ים שי����������ולים ל����תא����ם ל����������. הנה כ�������� רעיונות ��פע��לו��ו��:

  • הרצאה
  • צפייה ����������רט שקשור לנוש��
  • ה��חיית סדנה (לדוגמה בנושא תקשורת ��ינאישית טובה יותר)
  • יצ��רה קבוצתית: צי���� קבוצתי, מ����יב���� גו��ל-��וק לכת��בה משותפת של שיר או סיפור ��צר, וכיו"ב
  • פעילות התנדבותית למען מ��������ה כל��הי
  • דיון פ��לוסופי
  • ועוד – כיד הדי����יו�� הטו��ה על��כם

לתרגם ח��קים נבחרי�� מהאתר ��אנגלית

מדוע חשוב לתרגם לא��גלית?

רא��ית, בארץ יש אנשי�� ר��ים ש����ינ�� קוראים עבר���� היטב, אבל אנגלית ��ן. ואנחנ�� רוצים ליצור חיבור ��ם איתם.

שנית, רוחניות חיל��נית היא תנו����ה שמת��בשת בר����בי הע����לם ו��א רק בארץ. תירגו�� האתר יאפשר לנ�� ����צור ח����בור ��ם ל��בו��ות ב����ו"ל.
����מה יוצא ל������ו ��זה, אתם ודאי ����ואל����ם? ו��כן, דמי��נו לעצמכם יהודי חר��י הנ��������������סע ��ביקור בעיר ב��ו"�� – ט���� נסיעתו ה�������� ייצ��ר קשר עם הקה��לה היהודי�� הא��תודוכ����י�� שם, והם ��ארח�� אותו, י����ה לו אי����ה לעשות שבת, ו������'. למה שלנו החילונ������-הרוחניים ל�� יהיה דבר כזה ג����? אם ניצור קשר ע�� קבוצות דומ��ת ברחבי ������לם, אז בכל פע�� ש��י������ ��מקום בו י�� ��בוצה כז��, נוכל (אם נרצה) לקבל שם קבלת פ����ים חמ��, עם מקומיים שי��ר������ו אותנו ויר��ו ל��������ו את המק��ם, ונכיר א��שים בראש דומה ����יהי�� ��נ���� מעניין לדבר א����ם ולהחכים. שווה, לא?

לתרגם סי��טו��י�� נבח��ים מאנגלי���� לעברית

כדי להשי���� תפוצה רחבה יו��ר ��ארץ ��ל ��עיונות הרוחניות החילונית, עלינו ל��וסיף כתוב��ות באנגלית לסירטו��י�� נבח����ם – חלקם מופיעים ��אן ב��תר, ויש כמובן ר��ים נוספים בכיוון ברחבי האינטר��ט שכדאי ל��וס��ף.